Trích dẫn APA

Müller-Zettelmann, E., & Rubik, M. (2005). Theory into poetry: New approaches to the lyric. Amsterdam: Rodopi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Müller-Zettelmann, Eva., và Margarete Rubik. Theory Into Poetry: New Approaches to the Lyric. Amsterdam: Rodopi, 2005.

Trích dẫn MLA

Müller-Zettelmann, Eva., và Margarete Rubik. Theory Into Poetry: New Approaches to the Lyric. Amsterdam: Rodopi, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.