Post-Petrarchism : Origins and Innovations of the Western Lyric Sequence /

Post-Petrarchism offers a theoretical study of lyric poetry through one of its most long-lived and widely practiced models: the lyric sequence, originated by Francis Petrarch in his Canzoniere of the late fourteenth century. A framework in which poems are suspended according to some organizing or un...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Greene, Roland (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, NJ : Princeton University Press, [2014]
Phiên bản:Course Book
Loạt:Princeton Legacy Library
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:eBooks at JSTOR
EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!