Hokusai's Great Wave : Biography of a Global Icon /

Hokusai's "Great Wave," as it is commonly known today, is arguably one of Japan's most successful exports, its commanding cresting profile instantly recognizable no matter how different its representations in media and style. In this richly illustrated and highly original study,...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Guth, Christine M. E., (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Honolulu : University of Hawaii Press, [2015]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:eBooks at JSTOR
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!