Hokusai /

Without a doubt, Katsushika Hokusai is the most famous Japanese artist since the middle of the nineteenth century whose art is known to the Western world. Reflecting the artistic expression of an isolated civilisation, the works of Hokusai - one of the first Japanese artists to emerge in Europe - gr...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Goncourt, Edmond de (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Parkstone International, 2014.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Ebook Central Academic Complete
EBSCOhost Ebook Public Library Collection - North America
EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!