Human spatial navigation /

The first book to comprehensively explore the cognitive foundations of human spatial navigation. Humans possess a range of navigation and orientation abilities, from the ordinary to the extraordinary. All of us must move from one location to the next, following habitual routes and avoiding getting l...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ekstrom, Arne D. (Tác giả), Spiers, Hugo J. (Tác giả), Bohbot, Véronique D. (Tác giả), Rosenbaum, R. Shayna. (Tác giả)
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton : Princeton University Press, [2018]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!