A commentary on the minutes of the Classis of Holland, 1848-1876 : a detailed record of persons and issues, civil and religious, in the Dutch colony of Holland, Michigan /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kennedy, Earl William, 1932- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Holland, Michigan : Van Raalte Press, [2018]
Loạt:Historical series of the Reformed Church in America ; no. 94.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!