The Spanish craze : America's fascination with the Hispanic world, 1779-1939 /

"The Spanish Craze: America's Fascination with the Hispanic World, 1779-1939 examines the centuries-long fascination with the history, art, culture, and architecture of Spain in the United States from the Early Republic to the New Deal"--

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kagan, Richard L., 1943- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lincoln, NE : University of Nebraska Press, [2019]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!