Trích dẫn APA

Gibbs, N. G., & Gibbs, L. W. (2011). The Life and Thought of Charles Chauncy (1705-1787). Lewiston: The Edwin Mellen Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Gibbs, Norman G., và Lee W. Gibbs. The Life and Thought of Charles Chauncy (1705-1787). Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2011.

Trích dẫn MLA

Gibbs, Norman G., và Lee W. Gibbs. The Life and Thought of Charles Chauncy (1705-1787). Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.