The Life and Thought of Charles Chauncy (1705-1787)

A spiritual biography of Charles Chauncy which, for the first time, provides an alternative and balanced view of his theology and life.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gibbs, Norman G.
Tác giả khác: Gibbs, Lee W.
Định dạng: Điện tử Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lewiston : The Edwin Mellen Press, 2011.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!