Coming Out of War Poetry, Grieving, and the Culture of the World Wars /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Stout, Janis P.
Định dạng: Điện tử Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Tuscaloosa : University of Alabama Press, [2005]
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!