The lyric poem : formations and transformations /

As a study of lyric poetry, in English, from the early modern period to the present, this book explores one of the most ancient and significant art forms in Western culture as it emerges in its various modern incarnations. Combining a much-needed historicisation of the concept of lyric with an aesth...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Thain, Marion (Biên tập viên)
Định dạng: Điện tử Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : Cambridge University Press, 2013.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Ebook Central Academic Complete
EBSCOhost Academic eBook Collection (North America)
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!