Having and belonging : homes and museums in Israel /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jaffe-Schagen, Judy (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Berghahn Books, 2016.
Loạt:Material meditations: people and things in a world of movement ; volume 5
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvpj7hsx
eBooks at JSTOR
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!