Porous models for wave-seabed interactions /

"Porous Models for Wave-seabed Interactions" discusses the Phenomenon of wave-seabed interactions, which is a vital issue for coastal and geotechnical engineers involved in the design of foundations for marine structures such as pipelines, breakwaters, platforms, etc. The most important se...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jeng, Dong-Sheng.
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Heidelberg : Shanghai Jiao Tong University Press : Springer, 2013.
Loạt:Springer environmental science and engineering
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-33593-8
SpringerLink eBooks
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!