Geometry and analysis of fractals : Hong Kong, December 2012 /

This volume collects thirteen expository or survey articles on topics including Fractal Geometry, Analysis of Fractals, Multifractal Analysis, Ergodic Theory and Dynamical Systems, Probability and Stochastic Analysis, written by the leading experts in their respective fields. The articles are based...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: International Conference on Advance of Fractals and Related Topics
Tác giả khác: Feng, De-Jun (Biên tập viên), Lau, Ka-Sing (Biên tập viên)
Định dạng: Online Resource Hội nghị đang tiến hành eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Heidelberg : Springer, 2014.
Loạt:Springer proceedings in mathematics & statistics ; v. 88.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-43920-3
SpringerLink eBooks
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!