Conservative revolutionaries : transformation and tradition in the religious and political thought of Charles Chauncy and Jonathan Mayhew /

A new study of two New England preachers often portrayed as radical thinkers, revealing a traditionalist side to their theological and political beliefs.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Oakes, John S. (Tác giả)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge : James Clarke & Co., 2017.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvj4sww0
eBooks at JSTOR
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!