Museums of communism : new memory sites in Central and Eastern Europe /

"How did communities come to terms with the collapse of communism? In order to guide the wider narrative, many former communist countries constructed museums dedicated to chronicling their experiences. Museums of Communism explores the complicated intersection of history, commemoration, and vic...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Norris, Stephen M. (Biên tập viên)
Định dạng: Online Resource eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bloomington, Indiana : Indiana University Press, [2020]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv174t7d7
eBooks at JSTOR
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!