Who really makes environmental policy? : creating and implementing environmental rules and regulations /

"The United States Congress appears to be in perpetual gridlock on environmental policy, notes Sara Rinfret, editor of the significant collection, Who Really Makes Environmental Policy? As she and her contributors explain, however, most environmental policy is not made in the halls of Congress....

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Rinfret, Sara R. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Philadelphia : Temple University Press, 2021
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!