Wake, awake, for night is flying = Wachet auf, ruft uns die Stimme : Cantata for two sopranos, bass, 4 violins (or 3 violins and viola), bassoon (or violoncello), and organ /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Buxtehude, Dietrich, 1637-1707.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: St. Louis : Concordia Pub. House, [1966]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!